Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní www.dilnov.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelem:

 • Jméno: Tereza Jurásková, Podlesí II 5609, Zlín 76005
 • IČO: 11699884
 • Telefonní číslo: 731 618 772
 • E-mail: info@dilnov.cz

jako prodávajícím

a

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany”). 

1.    Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně v podobě smlouvy. Pokud se odchylná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím ustanoví formou smlouvy, mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Prodávájí si vyhrazuje právo upravy či změny obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ale budou vždy řídit ustanovením obchodních podmínek, za jehož platnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Vlastnické právo k prodanému zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ale ne dříve, než zboží fyzicky převezme.

1.4. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

1.5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že si je vědom možných barevných a tvarových odlišností reálných výrobků v porovnání s výrobky na fotografiích prezentovaných na webovém rozhraní www.dilnov.cz.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran.

2.3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. 

2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího.

3. Dodací podmínky

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce pouze elektronickou formou na email kupujícího.

3.2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží. Cenu dopravy je povinen hradit kupující dle ceníku platného na webu www.dilnov.cz v době uzavření smlouvy. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci a současně přechází na kupujícího riziko vzniku škody na zboží. 

3.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží. 

3.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady. 

3.5. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

3.6. Zboží je odlito a odesláno službou Zásilkovna do 5-10 pracovních dnů od přijetí platby. Prodávající si ponechává možnost po předchozím upozornění odeslat zboží až do lhůty 21 dnů.

3.7. Zboží bude vždy odesláno po předchozí plné úhradě a nelze zaslat na dobírku.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (č.u: 1252100045/3030) na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře,
 • bezhotovostně platební kartou a platebními tlačítky pomocí platební brány společnosti Shoptet.

Není-li dohodnuto jinak, je faktura zaslána elektronicky na e-mail kupujícího.

4.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

4.3. Platba zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Všechny naše výrobky jsou vyráběny na míru přání zákazníka a jsou vždy jedinečné. Z tohoto důvodu lze odstoupit od smlouvy pouze do doby, než se začne objednané zboží vyrábět. Po tomto okamžiku již nelze dostoupit od smlouvy dle platné výjimky upravené v § 1837 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku. Tento princip je uplatněn za předpokladu, že jakoukoliv objednávkou kupující zakupuje produkt, který je vyroben jako jedinečný kus nebo sada produktů na míru požadavkům kupujícího.

5.2 K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

5.3 V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. 

5.4. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy prodávajícího uvedené u identifikačních údajů).

5.5 Ani jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

5.6 Lhůta k odstoupení dle čl. 5.3 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud prodávajícímu v jejím průběhu odešle kupující oznámení, že od smlouvy odstupujete.

5.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 Podmínek jste povinní zaslat zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení a kupující nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

5.8 V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

5.9 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.3 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

5.10 My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby doručení. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby prodávajícího.

6.2. Každý z vyráběných výrobků je tvořen ručně bez strojních úprav, proto za vady nelze považovat defekty, které vzniklé procesem ruční výroby. Mezi takové se charakterově řadí:

 • Tvarové odlišnosti mezi jednotlivými kusy shodného typu.
 • Váhové odlišnosti mezi jednotlivými kusy shodného typu.
 • Bublinky na povrchu nebo ve struktuře výrobků.
 • Nerovnosti, prohlubně, odlišné broušení hran atd.
 • Textury lakovaného povrchu, nerovnost lakovaného povrchu atd.
 • Odlišnosti barevných odstínů, textur, rozmístění textur, teraca atd.

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné a neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě,
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy,
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

8. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

8.1. Obsah webových stránek webu dilnov.cz zahrnující texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další náležitosti je chráněn autorským právem prodávajícího anebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno jakkoliv šířit, využívat nebo jinak zneužívat fotografie a texty umístěné na webu www.dilnov.cz.

8.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

8.3. Pokud se při užívání webového rozhraní kupující dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní zcela bez náhrady.

9 Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.6.2023